Sword Database

Recordsort icon Type Period Smith Tsukurikomi Nagasa Sori
Kagemitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Hira-zukuri 25.91cm 0cm
Kagemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Shinogi-zukuri 71.8cm 2.2cm
Kagemitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kagemitsu U-no-kubi-zukuri 24.39cm
Kagemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Shinogi-zukuri 65.05cm 1.4cm
Kagemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Shinogi-zukuri 63.48cm 1.36cm
Kagemitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Hira-zukuri 25.45cm 0cm
Kageyasu Kodachi Kamakura (1184-1336) Kageyasu Shinogi-zukuri 53.46cm 1.35cm
Kageyasu Tachi Kamakura (1184-1336) Kageyasu Shinogi-zukuri 80.3cm 2.8cm
Kageyasu Tachi Kageyasu Shinogi-zukuri 73.93cm 2.12cm
Kageyasu Tachi Kamakura (1184-1336) Kageyasu Shinogi-zukuri 74.24cm 2.58cm
Kageyasu Tachi Kamakura (1184-1336) Kageyasu Shinogi-zukuri 70.6cm 1.8cm
Kanamori Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 25.15cm
Kanbe Taema Tanto 25.3cm
Kanbe Taema Tanto 26.36cm
Kanehide Katana Gendaito (1912-present) Kanehide Shinogi-zukuri
Kanekiyo Katana Kamakura (1184-1336) Kanekiyo Shinogi-zukuri 71.21cm 1.45cm
Kanemichi Katana Edō (1615-1804) Kanemichi Shinogi-zukuri 76.05cm 2.05cm
Kanemitsu Katana Kamakura (1184-1336) Kanemitsu Shinogi-zukuri 69.7cm 2cm
Kanenaga Tachi Kamakura (1184-1336) Kanenaga Shinogi-zukuri 73cm 2.6cm
Kanenaga Tachi Heian (806-1184) Kanenaga Shinogi-zukuri 77cm
Kanenaga Tachi Muromachi (1394-1570) Kanenaga Shinogi-zukuri 76.7cm 2.58cm
Kanenaga Tachi Momoyama (1570-1615) Kanenaga Shinogi-zukuri 70.9cm 1.52cm
Kanenaga Katana Kamakura (1184-1336) Kanenaga Shinogi-zukuri 70.4cm 1.8cm
Kanenaga Wakizashi Kamakura (1184-1336) Kanenaga Shinogi-zukuri 56.6cm
Kanenaga Wakizashi Nanbokuchō (1336-1394) Kanenaga Shinogi-zukuri 53.8cm 1.4cm
Kanenaga Tachi Kamakura (1184-1336) Kanenaga Shinogi-zukuri 71.8cm 1.6cm
Kanenaga Tachi Heian (806-1184) Kanenaga Shinogi-zukuri 67.27cm 1.64cm
Kanesada Katana Edō (1615-1804) Kanesada Shinogi-zukuri 70.4cm 1.2cm
Kanesada Katana Edō (1615-1804) Kanesada Shinogi-zukuri 70.4cm
Kanesada Katana Muromachi (1394-1570) Kanesada Shinogi-zukuri 72cm 2.1cm
Kanesada Wakizashi Edō (1615-1804) Kanesada Shinogi-zukuri 53.8cm 1.2cm
Kanesada Katana Muromachi (1394-1570) Kanesada Shinogi-zukuri 73.5cm 1.7cm
Kaneshige Katana Edō (1615-1804) Kaneshige Shinogi-zukuri 63.3cm 0.6cm
Kanesuke Tachi Kamakura (1184-1336) Kanesuke Shinogi-zukuri 65.8cm 2cm
Kanetsugu Wakizashi Muromachi (1394-1570) Kanetsugu Shobu-zukuri 38.5cm 1.1cm
Kanetsugu Wakizashi Muromachi (1394-1570) Kanetsugu Shobu-zukuri 38.1cm
Kanetsugu Wakizashi Muromachi (1394-1570) Kanetsugu Shobu-zukuri 37.8cm 1cm
Kanetsugu Tachi Kamakura (1184-1336) Kanetsugu Shinogi-zukuri 80cm 2.1cm
Kanetsugu Tachi Kamakura (1184-1336) Kanetsugu Shinogi-zukuri 71.5cm 2cm
Kaneuji Katana Nanbokuchō (1336-1394) Kaneuji Shinogi-zukuri 61.6cm 1.18cm
Kaneuji Katana Nanbokuchō (1336-1394) Kaneuji Shinogi-zukuri 70.4cm 1.4cm
Kaneuji Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Kaneuji Hira-zukuri 19.7cm
Kaneuji Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Kaneuji Shinogi-zukuri 73cm 1.7cm
Kaneuji Katana Nanbokuchō (1336-1394) Kaneuji Katakiriha-zukuri 62.4cm 1.4cm
Kaneuji Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Kaneuji Shinogi-zukuri 68.8cm 2.1cm
Kaneuji Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Kaneuji Shinogi-zukuri 66.7cm 1.2cm
Kaneuji Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Kaneuji Shinogi-zukuri 67.3cm 1.5cm
Kaneuji Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Kaneuji Hira-zukuri 23.9cm
Kaneuji Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Kaneuji Shinogi-zukuri 73.3cm 2.1cm
Kaneuji Katana Nanbokuchō (1336-1394) Kaneuji Shinogi-zukuri 65.15cm