Kageyasu

Sword ID 0000-1390  
Mei
備前國景安
bizen kuni kageyasu
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 80.3 Sori (cm) 2.8
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Ubu

Attribution

Smith Kageyasu School Ko-Bizen
Period Kamakura (1184-1336) Year 1222-1224
References[?] NZK-542-1, JK-76
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID