Kanetsugu

Sword ID 0000-1270  
Mei
包次
kanetsugu
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 71.5 Sori (cm) 2
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Suriage

Attribution

Smith Kanetsugu School Ko-Aoe
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NK-3-243
Links
Location
Certificate Type Certificate ID  

Tachi mei.