Kanetsugu

Sword ID 0000-1200  
Mei
兼次
kanetsugu
Type Wakizashi Tsukurikomi Shobu-zukuri
Nagasa (cm) 38.1 Sori (cm)
Moto-haba (cm) 3.02 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) 0.64 Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago Ubu

Attribution

Smith Kanetsugu School
Period Muromachi (1394-1570) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type Certificate ID