Kanetsugu

Sword ID 0000-1199  
Mei
兼次
kanetsugu
Type Wakizashi Tsukurikomi Shobu-zukuri
Nagasa (cm) 37.8 Sori (cm) 1
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) 0.66 Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Uncertain

Attribution

Smith Kanetsugu School
Period Muromachi (1394-1570) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type Certificate ID