Kaneuji

Sword ID 0000-0792  
Mei
兼氏
kaneuji
Type Katana Tsukurikomi Katakiriha-zukuri
Nagasa (cm) 62.4 Sori (cm) 1.4
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago  

Attribution

Smith Kaneuji School
Period Nanbokuchō (1336-1394) Year
References[?] NK-3-F18, TK-72
Links
Location
Certificate Type Certificate ID  

Omote - kiriha zukuri, ura - shinogi zukuri.