Kanenaga

Sword ID 0000-1218  
Mei
兼永
kanenaga
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 67.27 Sori (cm) 1.64
Moto-haba (cm) 2.48 Saki-haba (cm) 1.55
Moto-kasane (cm) 0.61 Saki-kasane (cm) 0.39
Mekugi 2 Nakago Suriage

Attribution

Smith Kanenaga School Sanjo
Period Heian (806-1184) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######