Kaneuji

Sword ID 0000-0793  
Mei
兼氏
kaneuji
松平利隆用之
matsudaira toshitaka mochi kore
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 68.8 Sori (cm) 2.1
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago  

Attribution

Smith Kaneuji School
Period Nanbokuchō (1336-1394) Year
References[?] NK-3-73, TK-72
Links
Location
Certificate Type Certificate ID  

Kinzōgan mei 'Matsudaira Toshitaka mochi kore'.