Kanesada

Sword ID 0000-1033  
Mei
和泉守兼定作
izumi no kami kanesada saku
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 72 Sori (cm) 2.1
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) 0.7 Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Ubu

Attribution

Smith Kanesada School
Period Muromachi (1394-1570) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######