Kanekiyo

Sword ID 0000-0970  
Mei Mumei
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 71.21 Sori (cm) 1.45
Moto-haba (cm) 2.93 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) 0.63 Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Ōsuriage

Attribution

Smith Kanekiyo School Tegai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######

Attributed to Tegai Kanekiyo 包清.