Kanenaga

Sword ID 0000-0815  
Mei Mumei
Type Wakizashi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 56.6 Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Kanenaga School Tegai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######