Kanesuke

Sword ID 0000-1411  
Mei
包助
kanesuke
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 65.8 Sori (cm) 2
Moto-haba (cm) 2.63 Saki-haba (cm) 1.88
Moto-kasane (cm) 0.63 Saki-kasane (cm) 0.5
Mekugi 2 Nakago Suriage

Attribution

Smith Kanesuke School Ko-Bizen
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Kicho Certificate ID ######