Kaneuji

Sword ID 0000-0832  
Mei
本阿 (花押) 光遜
hon'a (kao) kōson
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 65.15 Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago  

Attribution

Smith Kaneuji School Yamato Shizu
Period Nanbokuchō (1336-1394) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID