Kageyasu

Sword ID 0000-1006  
Mei
景安
kageyasu
Type Kodachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 53.46 Sori (cm) 1.35
Moto-haba (cm) 2.98 Saki-haba (cm) 2.07
Moto-kasane (cm) 0.7 Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago Ubu

Attribution

Smith Kageyasu School Ko-Bizen
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Juyo Token Certificate ID ######