Kaneshige

Sword ID 0000-0658  
Mei
上総介藤原兼重
kazusa no suke fujiwara kaneshige
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 63.3 Sori (cm) 0.6
Moto-haba (cm) 3.09 Saki-haba (cm) 1.99
Moto-kasane (cm) 0.58 Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago Ubu

Attribution

Smith Kaneshige School
Period Edō (1615-1804) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Hozon Certificate ID