Sword Database

Recordsort icon Type Period Smith Tsukurikomi Nagasa Sori
Abe Ichimonji / 阿部一文字 Tachi Kamakura (1184-1336) Ichi Shinogi-zukuri 74.3cm 2.4cm
Aizen Kunitoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitoshi 28.79cm
Aizu Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune 65.45cm
Aizu Shintōgo Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Hira-zukuri 25.6cm 0cm
Akihiro Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Akihiro Hira-zukuri 37cm 0.45cm
Akita Ryōkai Tanto Kamakura (1184-1336) Ryōkai U-no-kubi-zukuri 27.27cm 0cm
Akita Tōshirō / 秋田藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 22.42cm
Akuro-ō Katana Jokoto (645-987) Hira-zukuri 52cm
Aoe Katana Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 62.3cm 1cm
Aoe Katana Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 67.8cm 1.8cm
Aoe Katana Katana Nanbokuchō (1336-1394) Shinogi-zukuri 68.3cm 2.11cm
Aoe Katana Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 69.09cm 1.65cm
Aoe Wakizashi Wakizashi Nanbokuchō (1336-1394) Shobu-zukuri 34cm
Aranami Ichimonji Katana Kamakura (1184-1336) 65.15cm
Aritsuna Tachi Heian (806-1184) Aritsuna Shinogi-zukuri 83.4cm 3.2cm
Aritsuna Tachi Heian (806-1184) Aritsuna Shinogi-zukuri 69.5cm 2.3cm
Aritsuna Wakizashi Heian (806-1184) Aritsuna Shinogi-zukuri 59.4cm 1.8cm
Asakura Tōshirō / 朝倉藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 23.94cm
Atsushi Tōshirō / 厚藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 21.8cm
Bessho Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune 31.21cm
Bungo Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 24.24cm
Bungo Tōshirō / 豊後藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 29.09cm
Chikafusa Tachi Kamakura (1184-1336) Chikafusa Shinogi-zukuri 74.5cm 1.8cm
Chikakage Tachi Kamakura (1184-1336) Chikakage Shinogi-zukuri 80.6cm 3cm
Chikakage Katana Nanbokuchō (1336-1394) Chikakage Shinogi-zukuri 68.5cm 1.7cm
Chikakage Tachi Kamakura (1184-1336) Chikakage Shinogi-zukuri 70.2cm 1.73cm
Chikatsugu Tachi Kamakura (1184-1336) Chikatsugu Shinogi-zukuri 70.5cm 1.7cm
Chō Samonji Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Sa 67.87cm
Dai Hannya Nagamitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Nagamitsu Shinogi-zukuri 73.6cm 2.9cm
Daruma Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Daruma Hira-zukuri 32.12cm 0.15cm
Den Nagamitsu Katana Shinogi-zukuri 66.1cm 1.55cm
Den Unji Tachi Kamakura (1184-1336) Unji Shinogi-zukuri 69.09cm 2.87cm
Den Unji Tachi Kamakura (1184-1336) Unji Shinogi-zukuri 64.3cm 1.4cm
Den Unji Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Unji Shinogi-zukuri 76.34cm 2.1cm
Doi Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 26.36cm
Doji Samonji Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Sa 66.66cm
Dōjikiri Yasutsuna Tachi Heian (806-1184) Yasutsuna Shinogi-zukuri 79.99cm 2.7cm
Echizen Seki Wakizashi Wakizashi Shinto (1596-1781) Shinogi-zukuri 42.5cm 1.14cm
Edo Arami Tōshirō / 江戸新身藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 28.79cm
Enju Katana Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 71.19cm 1.95cm
Enju Katana Katana Nanbokuchō (1336-1394) Shinogi-zukuri 69.85cm 1.8cm
Enju Katana Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 70.9cm 2.4cm
Enju Katana Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 75.5cm 2.2cm
Fudo Katana Kamakura (1184-1336) Yukimitsu
Fudō Kuniyuki Tachi Kamakura (1184-1336) Kuniyuki
Fudo Masamune / 不動正宗 Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 26.21cm
Fukuoka Ichimonji Katana Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 66.4cm 2cm
Fukuoka Ichimonji Katana Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 69.4cm 1.9cm
Fukuoka Ichimonji Tachi Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 71.2cm 3.3cm
Fukuoka Ichimonji Tachi Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 77.1cm 2.8cm