Kanesada

Sword ID 0000-1159  
Mei
越後守包貞
echigo no kami kanesada
Type Wakizashi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 53.8 Sori (cm) 1.2
Moto-haba (cm) 3 Saki-haba (cm) 2.3
Moto-kasane (cm) 0.7 Saki-kasane (cm) 0.55
Mekugi 1 Nakago Ubu

Attribution

Smith Kanesada School
Period Edō (1615-1804) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######