Kanenaga

Sword ID 0000-0869  
Mei Mumei
Type Wakizashi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 53.8 Sori (cm) 1.4
Moto-haba (cm) 3.03 Saki-haba (cm) 2.6
Moto-kasane (cm) 0.66 Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Kanenaga School
Period Nanbokuchō (1336-1394) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######