Kageyasu

Sword ID 0000-1391  
Mei
景安
kageyasu
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 73.93 Sori (cm) 2.12
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago Ubu

Attribution

Smith Kageyasu School Ko-Bizen
Period Year 1184-1185
References[?] NZK-541-2
Links
Location
Certificate Type Certificate ID