Kanesada

Sword ID 0000-1162  
Mei
和泉守藤原兼定作
izumi no kami fujiwara kanesada saku
永正十二年二月日
eishō 12 nen 2 gatsu hi
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 73.5 Sori (cm) 1.7
Moto-haba (cm) 2.9 Saki-haba (cm) 1.9
Moto-kasane (cm) 0.7 Saki-kasane (cm) 0.4
Mekugi 2 Nakago Ubu

Attribution

Smith Kanesada School
Period Muromachi (1394-1570) Year 1515
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######