Kagemitsu

Sword ID 0000-1249  
Mei
備州長船景光
bishū osafune kagemitsu
元応元年九月日
genō gannen 9 gatsu hi
Type Tanto Tsukurikomi U-no-kubi-zukuri
Nagasa (cm) 24.39 Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Kagemitsu School Osafune
Period Kamakura (1184-1336) Year 1319
References[?] DTI2012-86
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID