Sword Database

Recordsort icon Type Period Smith Tsukurikomi Nagasa Sori
Ikoma Mitsutada Katana Kamakura (1184-1336) Mitsutada Shinogi-zukuri 68.5cm 2.1cm
Ikoma Samonji Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Sa 72.42cm
Inaba Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro Shinogi-zukuri 70.9cm 2cm
Inaba Shizu Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Kaneuji Hira-zukuri 25.15cm
Ishida Kirikomi Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 68.78cm 2.5cm
Iwakiri Natsuka Tōshirō / 岩切長束藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 23.18cm
Jitsua Katana Kamakura (1184-1336) Jitsua Shinogi-zukuri 70.9cm 2.2cm
Jitsua Katana Kamakura (1184-1336) Jitsua Shinogi-zukuri 70cm 1.4cm
Jitsua Katana Kamakura (1184-1336) Jitsua Shinogi-zukuri 69.2cm 1.8cm
Jitsua Katana Kamakura (1184-1336) Jitsua Shinogi-zukuri 68.5cm 2cm
Jumyō Tanto Muromachi (1394-1570) Jumyō Shinogi-zukuri 20.2cm 0.2cm
Junkei Samonji Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Sa 71.36cm
Juzumaru / 数珠丸 Tachi Kamakura (1184-1336) Tsunetsugu Shinogi-zukuri 83.63cm 3.03cm
Kagehide Tachi Kamakura (1184-1336) Kagehide Shinogi-zukuri 69.4cm 2.7cm
Kagehide Tachi Kamakura (1184-1336) Kagehide Shinogi-zukuri 69.7cm 2.7cm
Kagehide Tachi Kamakura (1184-1336) Kagehide Shinogi-zukuri 74.7cm 2.1cm
Kagehide Wakizashi Kamakura (1184-1336) Kagehide Shinogi-zukuri 53.9cm 0.9cm
Kagehide Tachi Kamakura (1184-1336) Kagehide Shinogi-zukuri 70.99cm 2.27cm
Kagehide Tachi Kamakura (1184-1336) Kagehide Shinogi-zukuri 71.1cm 1.8cm
Kagemasa Katana Kamakura (1184-1336) Kagemasa Shinogi-zukuri 69.2cm 2.2cm
Kagemitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Hira-zukuri 28.3cm 0.2cm
Kagemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Shinogi-zukuri 82.7cm 2.6cm
Kagemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Shinogi-zukuri 74.2cm 1.8cm
Kagemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Shinogi-zukuri 68cm 1.3cm
Kagemitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Hira-zukuri 24.24cm 0cm
Kagemitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Katakiriha-zukuri 25.6cm 0cm
Kagemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Shinogi-zukuri 75.75cm 1.8cm
Kagemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Shinogi-zukuri 84.99cm 2.3cm
Kagemitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Hira-zukuri 22.6cm 0cm
Kagemitsu Naginata Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Naginata-zukuri 51.5cm 2.7cm
Kagemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Shinogi-zukuri 74.2cm 2.4cm
Kagemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Shinogi-zukuri 72.72cm 1.94cm
Kagemitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Hira-zukuri 24.7cm 0cm
Kagemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Shinogi-zukuri 73.02cm 1.82cm
Kagemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Shinogi-zukuri 68.18cm 1.52cm
Kagemitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Hira-zukuri 23.48cm 0cm
Kagemitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Hira-zukuri 24.09cm 0cm
Kagemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Shinogi-zukuri 71.21cm 1.97cm
Kagemitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Hira-zukuri 24.85cm 0cm
Kagemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Shinogi-zukuri 72.11cm 1.67cm
Kagemitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Hira-zukuri 22.73cm 0cm
Kagemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Shinogi-zukuri 73.33cm 2.42cm
Kagemitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Hira-zukuri 28.79cm 0cm
Kagemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Shinogi-zukuri 80.6cm 2.12cm
Kagemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Shinogi-zukuri 78.4cm 3.61cm
Kagemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Shinogi-zukuri 76.4cm 2.58cm
Kagemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Shinogi-zukuri 78.5cm 2.12cm
Kagemitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Hira-zukuri 23.6cm 0cm
Kagemitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Hira-zukuri 26.06cm 0cm
Kagemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Shinogi-zukuri 67.9cm 2.1cm