Sword Database

Recordsort icon Type Period Smith Tsukurikomi Nagasa Sori
Kunitomo Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitomo Shinogi-zukuri 76.6cm 2.6cm
Kunitoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri 77.3cm 2.67cm
Kunitoshi Other Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri 54.4cm 1.67cm
Kunitoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Hira-zukuri 25.15cm
Kunitoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Hira-zukuri 24.54cm
Kunitoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Hira-zukuri
Kunitoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri 75.5cm 2.4cm
Kunitoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri 72.2cm 2.2cm
Kunitoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Hira-zukuri 23.7cm 0cm
Kunitoshi Katana Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri 71.3cm 1.6cm
Kunitoshi Katana Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri 67.8cm 1.4cm
Kunitoshi Katana Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri 69.8cm 1.8cm
Kunitoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri 66.5cm
Kunitoshi Katana Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri 74.2cm 1.4cm
Kunitoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri 83.6cm
Kunitoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri 77.9cm 2.3cm
Kunitoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Hira-zukuri 24.2cm
Kunitoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri 78.2cm 2.1cm
Kunitoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri 69.7cm 3.5cm
Kunitoshi Katana Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri 69.99cm 2.12cm
Kunitoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri
Kunitoshi Katana Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri 69.6cm 2.3cm
Kunitoshi Katana Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri 73.2cm 1.8cm
Kunitoshi Katana Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri 72.11cm 2cm
Kunitoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri 74.8cm 2.5cm
Kunitoshi Katana Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri 72.7cm 2.1cm
Kunitsugu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitsugu Hira-zukuri 32.7cm 0.1cm
Kunitsugu Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitsugu Shinogi-zukuri 82.1cm 2.5cm
Kunitsugu Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitsugu Shinogi-zukuri 82.1cm 3cm
Kunitsugu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitsugu Hira-zukuri 25.8cm
Kunitsugu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitsugu Hira-zukuri 29.7cm
Kunitsugu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitsugu Hira-zukuri 32.7cm 0.3cm
Kunitsugu Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitsugu Shinogi-zukuri 74.1cm 3.35cm
Kunitsugu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitsugu Hira-zukuri 24.5cm
Kunitsugu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitsugu Hira-zukuri 29.3cm
Kunitsugu Katana Kamakura (1184-1336) Kunitsugu Shinogi-zukuri 66.9cm 2.4cm
Kunitsugu Katana Kamakura (1184-1336) Kunitsugu Shinogi-zukuri 78cm 1.4cm
Kunitsuna Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitsuna Shinogi-zukuri 64.8cm 2.1cm
Kunitsuna Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitsuna Shinogi-zukuri 86.1cm 3.48cm
Kunitsuna Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitsuna Shinogi-zukuri 69.39cm 1.82cm
Kunitsuna Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitsuna Shinogi-zukuri 24cm
Kunitsuna Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitsuna Shinogi-zukuri 87.27cm 2.5cm
Kuniyasu Tachi Kamakura (1184-1336) Kuniyasu Shinogi-zukuri 79.4cm 2.7cm
Kuniyasu Tachi Kamakura (1184-1336) Kuniyasu Shinogi-zukuri 80cm 3cm
Kuniyasu Tachi Kamakura (1184-1336) Kuniyasu Shinogi-zukuri 70.1cm
Kuniyasu Tachi Kamakura (1184-1336) Kuniyasu Shinogi-zukuri 74.6cm 1.9cm
Kuniyasu Tanto Kamakura (1184-1336) Kuniyasu Hira-zukuri 25.4cm
Kuniyasu Tachi Kamakura (1184-1336) Kuniyasu Shinogi-zukuri 69.69cm 2.12cm
Kuniyori Tanto Kamakura (1184-1336) Kuniyori Hira-zukuri
Kuniyoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kuniyoshi Hira-zukuri 24.8cm