Kanehide

Sword ID 0000-1435  
Mei
nōshū seki nihonto tanren juku kin saku
kanehide showa 10 nen 5 gatsu hi
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Ubu

Attribution

Smith Kanehide School
Period Gendaito (1912-present) Year 1938
References[?]
Links
Location
Certificate Type Certificate ID