Sword Database

Recordsort icon Type Period Smith Tsukurikomi Nagasa Sori
Kokin Denju no Tachi Tachi Kamakura (1184-1336) Yukihira Shinogi-zukuri 79.9cm 2.9cm
Komatsu Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 29.54cm
Komidare Tōshirō / 小乱藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 21.97cm
Korekazu Tanto Shinshinto (1781-1912) Korekazu Hira-zukuri 21.7cm 0cm
Koretsugu Katana Edō (1615-1804) Koretsugu Shinogi-zukuri 69.6cm 1.7cm
Koryū Kagemitsu / 小龍景光 Tachi Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Shinogi-zukuri 73.6cm 3cm
Kōsai Nagamitsu Katana Kamakura (1184-1336) Nagamitsu Shinogi-zukuri 57.27cm
Kōsetsu Samonji Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Sa Shinogi-zukuri 78.2cm 2.7cm
Kotegiri Gō Wakizashi Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 47.57cm
Kotegiri Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune 68.48cm
Kotekashiwa Kanenaga Tachi Kamakura (1184-1336) Kanenaga 69.08cm
Kotetsu Katana Edō (1615-1804) Kotetsu Shinogi-zukuri 71.75cm 2cm
Kozuke Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune 28.79cm
Kuki Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 24.8cm 0cm
Kunihide Yari Nanbokuchō (1336-1394) Kunihide 11cm
Kunihiro Tanto Momoyama (1570-1615) Kunihiro Hira-zukuri 23.8cm 0cm
Kunihiro Wakizashi Momoyama (1570-1615) Kunihiro Hira-zukuri 37.2cm 0.9cm
Kunihiro Katana Shinto (1596-1781) Kunihiro Shinogi-zukuri 70.2cm 1.4cm
Kunihiro Katana Shinto (1596-1781) Kunihiro Shinogi-zukuri 63cm 2cm
Kunihiro Katana Shinto (1596-1781) Kunihiro Shinogi-zukuri 68.6cm 1.2cm
Kunihiro Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Kunihiro Hira-zukuri 27.8cm 0.2cm
Kunihiro Katana Nanbokuchō (1336-1394) Kunihiro Shinogi-zukuri 69.9cm 2cm
Kunikane Katana Edō (1615-1804) Kunikane Shinogi-zukuri 75.95cm 1.4cm
Kunikane Wakizashi Edō (1615-1804) Kunikane Hira-zukuri 36.3cm 0.6cm
Kunikane Katana Edō (1615-1804) Kunikane Shinogi-zukuri 69.7cm 1.4cm
Kunikiyo Tachi Kamakura (1184-1336) Kunikiyo Shinogi-zukuri 79.39cm 2.3cm
Kunimichi Wakizashi Shinto (1596-1781) Kunimichi Shinogi-zukuri 48cm 1cm
Kunimichi Tanto Edō (1615-1804) Kunimichi Hira-zukuri 34.4cm 1cm
Kunimitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Shinogi-zukuri 79.1cm 3.6cm
Kunimitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Shinogi-zukuri 80.7cm 3.33cm
Kunimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Hira-zukuri 42.3cm
Kunimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Hira-zukuri 22.4cm
Kunimitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Shinogi-zukuri 73.2cm 1.3cm
Kunimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Hira-zukuri 21.7cm
Kunimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Hira-zukuri 23.1cm 0cm
Kunimitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Shinogi-zukuri 73.4cm 2cm
Kunimitsu Katana Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Shinogi-zukuri 70cm 1.8cm
Kunimitsu Katana Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Shinogi-zukuri 70.2cm 2cm
Kunimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Hira-zukuri 26.36cm
Kunimitsu Katana Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Shinogi-zukuri 69.4cm 1.9cm
Kunimitsu Katana Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Shinogi-zukuri 70cm 1.6cm
Kunimitsu Katana Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Shinogi-zukuri 69.6cm 2.4cm
Kunimitsu Katana Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Shinogi-zukuri 64cm 0.8cm
Kunimitsu Katana Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Shinogi-zukuri 69.6cm 1.4cm
Kunimitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Shinogi-zukuri 73.8cm 2.4cm
Kunimitsu Katana Nanbokuchō (1336-1394) Kunimitsu Shinogi-zukuri 74.25cm 1.4cm
Kunimitsu Katana Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Shinogi-zukuri 67.1cm 2cm
Kunimitsu Katana Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Shinogi-zukuri 69.7cm 0.95cm
Kunimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Hira-zukuri 27.88cm 0cm
Kunimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Hira-zukuri 24.6cm 0cm