Kanetsugu

Sword ID 0000-1269  
Mei
包次
kanetsugu
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 80 Sori (cm) 2.1
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago Uncertain

Attribution

Smith Kanetsugu School Ko-Aoe
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NK-3-242
Links
Location
Certificate Type Certificate ID