Sword Database

Recordsort icon Type Period Smith Tsukurikomi Nagasa Sori
Fukuoka Ichimonji Tachi Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 77.1cm 2.8cm
Fukuoka Ichimonji Tachi Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 69.8cm 2.7cm
Fukuoka Ichimonji Tachi Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 81.8cm 3cm
Fukuoka Ichimonji Tachi Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 70.6cm 2cm
Fukuoka Ichimonji Tachi Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 74.3cm 2.1cm
Fukushima Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune 69.39cm
Fukushima Mitsutada Tachi Kamakura (1184-1336) Mitsutada 71.96cm
Fuma Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 27.12cm
Fushimi Masamune / 伏見正宗 Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 25.76cm
Fushimi Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune Hira-zukuri 30.15cm
Futatsu Mei Norimune Tachi Kamakura (1184-1336) Norimune Shinogi-zukuri 79.5cm 2.8cm
Fuyuhiro Katana Muromachi (1394-1570) Fuyuhiro Shinogi-zukuri 65.9cm 2.25cm
Fuyuhiro Katana Edō (1615-1804) Fuyuhiro Shinogi-zukuri 69.5cm 1.2cm
Goto Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune 69.08cm
Goto Rai Kunimitsu / 後藤来國光 Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu 27.88cm
Gotō Tōshirō / 後藤藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 27.6cm
Goto Yukimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Yukimitsu 26.97cm
Hachiya Nagamitsu Katana Kamakura (1184-1336) Nagamitsu Shinogi-zukuri 56.06cm 2.2cm
Hakata Tōshirō / 博多藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 24.54cm
Hankei Wakizashi Shinto (1596-1781) Hankei Hira-zukuri 37.86cm 0.75cm
Hankei Wakizashi Shinto (1596-1781) Hankei Shinogi-zukuri 50.9cm 0cm
Hankei Katana Shinto (1596-1781) Hankei Shinogi-zukuri 67.6cm 1.2cm
Hankei Katana Shinto (1596-1781) Hankei Shinogi-zukuri 66.3cm 0.9cm
Hankei Katana Shinto (1596-1781) Hankei Shinogi-zukuri 70cm 1.5cm
Hankei Katana Shinto (1596-1781) Hankei Shinogi-zukuri 73.8cm 1.2cm
Hankei Katana Shinto (1596-1781) Hankei Shinogi-zukuri 62.6cm 1.6cm
Hankei Wakizashi Shinto (1596-1781) Hankei Shinogi-zukuri 48.49cm
Hankei Wakizashi Shinto (1596-1781) Hankei Hira-zukuri 33.03cm 0.3cm
Harumitsu Katana Muromachi (1394-1570) Harumitsu Shinogi-zukuri 68.8cm 2cm
Hasegawa Gō Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 24.24cm
Hatakeyama Ichimonji / 畠山一文字 Tachi Kamakura (1184-1336) Ichi Shinogi-zukuri 73.9cm 2.5cm
Heki Buzen Yasuyoshi Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Yasuyoshi 29.39cm
Heshikiri Hasebe Katana Nanbokuchō (1336-1394) Kunishige Shinogi-zukuri 64.84cm 0.9cm
Hida Aoe Tachi Kamakura (1184-1336) Tsunetsugu 71.21cm
Hidemitsu Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Hidemitsu Shinogi-zukuri 74cm 2.2cm
Hidetsugu Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Hidetsugu Hira-zukuri
Hidetsugu Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Hidetsugu Hira-zukuri 27.9cm
Higuchi Tōshirō / 樋口藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 24.24cm
Himezuru Ichimonji / 姫鶴一文字 Tachi Kamakura (1184-1336) Ichi Shinogi-zukuri 71.66cm 2.3cm
Hirano Tōshirō / 平野藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 30.15cm
Hiromasa Tachi Muromachi (1394-1570) Hiromasa Shinogi-zukuri 61.8cm 1.8cm
Hiromitsu Katana Shinshinto (1781-1912) Hiromitsu Shinogi-zukuri 67.8cm 1.2cm
Hiromitsu Wakizashi Nanbokuchō (1336-1394) Hiromitsu Hira-zukuri 38cm 0.2cm
Hiromitsu Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Hiromitsu Hira-zukuri 32.8cm 0.3cm
Hiromitsu Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Hiromitsu Hira-zukuri 37cm 0.5cm
Hirotsugu Tachi Kamakura (1184-1336) Hirotsugu Shinogi-zukuri 72.11cm 1.52cm
Hiroyasu Katana Nanbokuchō (1336-1394) Hiroyasu Shobu-zukuri 62.7cm 0.9cm
Hiroyuki Katana Edō (1615-1804) Hiroyuki Shinogi-zukuri 67.1cm 0.6cm
Hiroyuki Wakizashi Edō (1615-1804) Hiroyuki Hira-zukuri 32.1cm 0.2cm
Hiroyuki Tanto Shinto (1596-1781) Hiroyuki Hira-zukuri 29.8cm