Kageyasu

Sword ID 0000-1393  
Mei
景安
kageyasu
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 70.6 Sori (cm) 1.8
Moto-haba (cm) 2.9 Saki-haba (cm) 2.1
Moto-kasane (cm) 0.5 Saki-kasane (cm) 0.4
Mekugi 3 Nakago Suriage

Attribution

Smith Kageyasu School Ko-Bizen
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NH-85
Links
Location
Certificate Type Certificate ID