Kunimitsu

Sword ID 0000-1092  
Mei
来國光
rai kunimitsu
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 64 Sori (cm) 0.8
Moto-haba (cm) 2 Saki-haba (cm) 1.2
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Ōsuriage

Attribution

Smith Kunimitsu School
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Juyo Token Certificate ID ######