Kunimitsu

Sword ID 0000-1091  
Mei
来國光
rai kunimitsu
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 69.6 Sori (cm) 2.4
Moto-haba (cm) 2.8 Saki-haba (cm) 2
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 5 Nakago Suriage

Attribution

Smith Kunimitsu School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######