Kunimitsu

Sword ID 0000-1095  
Mei Mumei
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 74.25 Sori (cm) 1.4
Moto-haba (cm) 3 Saki-haba (cm) 2
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago Ōsuriage

Attribution

Smith Kunimitsu School Rai
Period Nanbokuchō (1336-1394) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######

Attributed to Rai Kunimitsu (Kamakura-Nanbokucho).