Koretsugu

Sword ID 0000-0868  
Mei
筑前國福岡住是次
chikuzen kuni fukuoka ju koretsugu
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 69.6 Sori (cm) 1.7
Moto-haba (cm) 3.23 Saki-haba (cm) 2.21
Moto-kasane (cm) 0.71 Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Koretsugu School
Period Edō (1615-1804) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######