Kunimitsu

Sword ID 0000-1093  
Mei
来國光
rai kunimitsu
光遜 (花押)
kōson (kao)
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 69.6 Sori (cm) 1.4
Moto-haba (cm) 2.9 Saki-haba (cm) 2.08
Moto-kasane (cm) 0.62 Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Ōsuriage

Attribution

Smith Kunimitsu School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Hozon Certificate ID ######