Kunimitsu

Sword ID 0000-0907  
Mei Mumei
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 69.4 Sori (cm) 1.9
Moto-haba (cm) 3 Saki-haba (cm) 2.45
Moto-kasane (cm) 0.7 Saki-kasane (cm) 0.62
Mekugi 2 Nakago Ōsuriage

Attribution

Smith Kunimitsu School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######