Kunimitsu

Sword ID 0000-0418  
Mei
来國光 嘉暦二年二月日
rai kunimitsu kareki 2 nen 2 gatsu hi
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 79.1 Sori (cm) 3.6
Moto-haba (cm) 2.06 Saki-haba (cm) 1.9
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Kunimitsu School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year 1327
References[?] NN-2-2-27
Links
Location Tokyo National Museum
Certificate Type Certificate ID