Kunimitsu

Sword ID 0000-0811  
Mei Mumei
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 70 Sori (cm) 1.8
Moto-haba (cm) 2.96 Saki-haba (cm) 2.09
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Kunimitsu School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######