Sword Database

Recordsort icon Type Period Smith Tsukurikomi Nagasa Sori
Kuniyoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kuniyoshi Hira-zukuri 29cm
Kuniyoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kuniyoshi Hira-zukuri 24.5cm 0cm
Kuniyoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kuniyoshi Hira-zukuri 22.9cm
Kuniyoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kuniyoshi 20.3cm
Kuniyoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kuniyoshi Hira-zukuri 28cm
Kuniyoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Kuniyoshi Shinogi-zukuri 68.7cm 1.39cm
Kuniyoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Kuniyoshi Shinogi-zukuri 68.8cm 1.61cm
Kuniyoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Kuniyoshi Shinogi-zukuri
Kuniyoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kuniyoshi Hira-zukuri 26.36cm
Kuniyoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kuniyoshi Hira-zukuri 22.27cm
Kuniyoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kuniyoshi Hira-zukuri 22.2cm
Kuniyoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kuniyoshi Hira-zukuri 30.45cm
Kuniyoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kuniyoshi Hira-zukuri 20.3cm
Kuniyoshi Katana Kamakura (1184-1336) Kuniyoshi Shobu-zukuri 65.5cm 2cm
Kuniyuki Tachi Kamakura (1184-1336) Kuniyuki Shinogi-zukuri 69.6cm 2.73cm
Kuniyuki Tachi Kamakura (1184-1336) Kuniyuki Shinogi-zukuri 69.8cm 1.5cm
Kuniyuki Tachi Kamakura (1184-1336) Kuniyuki Shinogi-zukuri 70.6cm
Kuniyuki Katana Edō (1615-1804) Kuniyuki Shinogi-zukuri 75.5cm 1.8cm
Kuniyuki Katana Kamakura (1184-1336) Kuniyuki Shinogi-zukuri 71.5cm 2.3cm
Kunizane Wakizashi Kamakura (1184-1336) Kunizane Hira-zukuri 38.5cm 0.3cm
Kurikara Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 25.45cm
Kuronbo-giri / くろんぼ切 Tachi Kamakura (1184-1336) Kagehide Shinogi-zukuri 73cm 1.8cm
Kurumaya Tōshirō / 車屋藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 24.85cm
Kusunoki Samonji Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Sa 22.42cm
Kuwana Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 69.39cm
Kuwayama Hōshō Tanto Kamakura (1184-1336) Sadayoshi Hira-zukuri 25.76cm 0cm
Kuwayama Mitsukane Tanto Kamakura (1184-1336) Mitsukane 27.12cm
Kuwayama Shizu Tachi Kamakura (1184-1336) Kaneuji 71.21cm
Maeda Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 28.79cm
Maeda Tōshirō / 前田藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 24.5cm
Masafusa Katana Shinto (1596-1781) Masafusa Shinogi-zukuri 70cm 0.9cm
Masahide Katana Shinshinto (1781-1912) Masahide Shinogi-zukuri 69.9cm 1cm
Masahira Tanto Shinshinto (1781-1912) Masahira Shinogi-zukuri 28.8cm 0cm
Masahiro Katana Shinto (1596-1781) Masahiro Shinogi-zukuri 72.6cm 1.4cm
Masahiro Katana Edō (1615-1804) Masahiro Shinogi-zukuri 71.4cm 2cm
Masahiro Katana Edō (1615-1804) Masahiro Shinogi-zukuri 70.8cm 2cm
Masahiro Katana Edō (1615-1804) Masahiro Shinogi-zukuri 76.2cm 2cm
Masahiro Katana Edō (1615-1804) Masahiro Shinogi-zukuri 76.2cm 1.4cm
Masahiro Katana Edō (1615-1804) Masahiro Shinogi-zukuri 69.7cm 2cm
Masahiro Katana Edō (1615-1804) Masahiro Shinogi-zukuri 70.8cm
Masahiro Katana Edō (1615-1804) Masahiro Shinogi-zukuri 76.85cm 1cm
Masaie Katana Kamakura (1184-1336) Masaie Shinogi-zukuri 72.4cm 2cm
Masaie Katana Nanbokuchō (1336-1394) Masaie Shinogi-zukuri 75.3cm 2.3cm
Masakage Katana Shinshinto (1781-1912) Masakage Shinogi-zukuri 69.15cm 1.5cm
Masakiyo Katana Edō (1615-1804) Masakiyo Shinogi-zukuri 69.5cm 1.9cm
Masamitsu Tanto Muromachi (1394-1570) Masamitsu Hira-zukuri
Masamori Katana Shinshinto (1781-1912) Masamori Shinogi-zukuri 69.5cm 1.5cm
Masamune Tanto Koto (987-1596) Masamune Hira-zukuri 31.3cm 0.5cm
Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 70.6cm 2.2cm
Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 69.5cm 1.6cm