Kunimitsu

Sword ID 0000-1097  
Mei Mumei
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 69.7 Sori (cm) 0.95
Moto-haba (cm) 3.2 Saki-haba (cm) 2.65
Moto-kasane (cm) 0.81 Saki-kasane (cm) 0.66
Mekugi 2 Nakago Ōsuriage

Attribution

Smith Kunimitsu School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Hozon Certificate ID ######