Kunimitsu

Sword ID 0000-0529  
Mei
國光
kunimitsu
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 23.1 Sori (cm) 0
Moto-haba (cm) 2 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) 0.5 Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Uncertain

Attribution

Smith Kunimitsu School Awataguchi
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Juyo Token Certificate ID ######