Kunimitsu

Sword ID 0000-1096  
Mei Mumei
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 67.1 Sori (cm) 2
Moto-haba (cm) 2.9 Saki-haba (cm) 2
Moto-kasane (cm) 0.7 Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago Ōsuriage

Attribution

Smith Kunimitsu School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######