Kunimitsu

Sword ID 0000-1094  
Mei
来國光
rai kunimitsu
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 73.8 Sori (cm) 2.4
Moto-haba (cm) 2.81 Saki-haba (cm) 1.96
Moto-kasane (cm) 0.72 Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Suriage

Attribution

Smith Kunimitsu School
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######