Kunimitsu

Sword ID 0000-1098  
Mei
来國光
rai kunimitsu
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 27.88 Sori (cm) 0
Moto-haba (cm) 2.82 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) 0.55 Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Suriage

Attribution

Smith Kunimitsu School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Juyo Token Certificate ID ######

This tanto is accompanied by an origami by Honami Mitsutada, Genroku 16 (1703).

Goto Rai Kunimitsu

Can this be Goto Rai Kunimitsu?