Sword Database

Recordsort icon Type Period Smith Tsukurikomi Nagasa Sori
Masanaga Katana Edō (1615-1804) Masanaga Shinogi-zukuri 72.5cm 1.5cm
Masanori Katana Shinto (1596-1781) Masanori Shinogi-zukuri 73.9cm 1.6cm
Masashige Katana Edō (1615-1804) Masashige Shinogi-zukuri 63.2cm 0.4cm
Masashige Tanto Muromachi (1394-1570) Masashige Hira-zukuri 30.5cm 0.4cm
Masashige Tanto Muromachi (1394-1570) Masashige Hira-zukuri 39.39cm 0.18cm
Masateru Katana Edō (1615-1804) Masateru Shinogi-zukuri 73.8cm 0.36cm
Masateru Katana Edō (1615-1804) Masateru Shinogi-zukuri 69.05cm 1.6cm
Masatoshi Wakizashi Momoyama (1570-1615) Masatoshi Shinogi-zukuri 57.1cm 1.3cm
Masatsugu Katana Muromachi (1394-1570) Masatsugu Shinogi-zukuri 74.2cm 1.9cm
Masatsune Tachi Heian (806-1184) Masatsune Shinogi-zukuri 77.6cm 2.6cm
Masatsune Tachi Kamakura (1184-1336) Masatsune Shinogi-zukuri 78.2cm 3cm
Masatsune Tachi Heian (806-1184) Masatsune Shinogi-zukuri 72cm 2.7cm
Masatsune Tachi Heian (806-1184) Masatsune Shinogi-zukuri 77cm 2.3cm
Masatsune Tachi Heian (806-1184) Masatsune Shinogi-zukuri 78.2cm 2.1cm
Masatsune Tachi Heian (806-1184) Masatsune Shinogi-zukuri 74.2cm 2.1cm
Masatsune Tachi Kamakura (1184-1336) Masatsune Shinogi-zukuri 73.63cm
Masatsune Tachi Kamakura (1184-1336) Masatsune Shinogi-zukuri 68.48cm 1.97cm
Masatsune Tachi Kamakura (1184-1336) Masatsune Shinogi-zukuri 73.02cm 2.42cm
Masatsune Tachi Kamakura (1184-1336) Masatsune Shinogi-zukuri 71.81cm 2.18cm
Masayoshi Wakizashi Edō (1615-1804) Masayoshi Shinogi-zukuri 53.8cm 1.1cm
Masayoshi Katana Edō (1615-1804) Masayoshi Shinogi-zukuri 71.6cm 1.6cm
Masayuki Katana Shinshinto (1781-1912) Masayuki Shinogi-zukuri 75.8cm 1.7cm
Masayuki Katana Shinshinto (1781-1912) Masayuki Shinogi-zukuri 71.2cm 2.8cm
Masayuki Katana Shinshinto (1781-1912) Masayuki Shinogi-zukuri 71.4cm 1.8cm
Masuda Tōshirō / 増田藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 26.06cm
Matahachi Naginata Momoyama (1570-1615) Matahachi Kanmuri-otoshi-zukuri 52.1cm 2.9cm
Matsui Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 69.39cm
Matsukura Go Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Sanekage Hira-zukuri 27.88cm
Matsuura Yasuyoshi Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Yasuyoshi 35.45cm
Midare Mitsukane Tanto Kamakura (1184-1336) Mitsukane 29.54cm
Midare Tōshirō / 乱藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 22.5cm
Mikazuki Munechika Tachi Heian (806-1184) Munechika Shinogi-zukuri 79.99cm 2.67cm
Minamoto Rai Kunitsugu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitsugu 29.39cm
Mino Koto Wakizashi Wakizashi Muromachi (1394-1570) Shinogi-zukuri 52cm 1.2cm
Mitsusuke Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Mitsusuke Kanmuri-otoshi-zukuri 29.1cm
Mitsutada Tachi Kamakura (1184-1336) Mitsutada Shinogi-zukuri 72.5cm 2.2cm
Mitsutada Katana Kamakura (1184-1336) Mitsutada Shinogi-zukuri 78.9cm 2.4cm
Mitsutada Tachi Kamakura (1184-1336) Mitsutada Shinogi-zukuri 69.4cm 2.1cm
Mōkusa Tachi Kamakura (1184-1336) Mōkusa Shinogi-zukuri 72.7cm 2.1cm
Monoyoshi Sadamune Wakizashi Kamakura (1184-1336) Sadamune 33.18cm
Mori Masamune Wakizashi Kamakura (1184-1336) Masamune 49.54cm
Mōri Tōshirō / 毛利藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 26.51cm
Moriie Tachi Kamakura (1184-1336) Moriie Shinogi-zukuri 68.2cm 2.2cm
Morikage Naginata Nanbokuchō (1336-1394) Morikage Shobu-zukuri 61.5cm 3.33cm
Morikage Katana Nanbokuchō (1336-1394) Morikage Shinogi-zukuri 69.3cm 1.4cm
Morisuke Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Morisuke Shinogi-zukuri 71.75cm 1.55cm
Moritoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Moritoshi Shinogi-zukuri 77cm 2.1cm
Moritoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Moritoshi Shinogi-zukuri 76.96cm 2.42cm
Moritoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Moritoshi Shinogi-zukuri 71.21cm 2.12cm
Moritoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Moritoshi Shinogi-zukuri 63cm 2.2cm