Kunimitsu

Sword ID 0000-0530  
Mei
國光
kunimitsu
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 73.4 Sori (cm) 2
Moto-haba (cm) 2.6 Saki-haba (cm) 1.65
Moto-kasane (cm) 0.55 Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Suriage

Attribution

Smith Kunimitsu School Awataguchi
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Juyo Token Certificate ID