Kunimitsu

Sword ID 0000-0419  
Mei
来國光
rai kunimitsu
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 80.7 Sori (cm) 3.33
Moto-haba (cm) 3.02 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 4 Nakago  

Attribution

Smith Kunimitsu School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-2-2-28
Links
Location Kyushu National Museum
Certificate Type Certificate ID