Kunitoshi

Sword ID 0000-0417  
Mei
来國俊
rai kunitoshi
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 24.54 Sori (cm)
Moto-haba (cm) 2.27 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Kunitoshi School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-2-1-21, NK-2-60
Links
Location
Certificate Type Certificate ID