Kunitoshi

Sword ID 0000-0545  
Mei
國俊
kunitoshi
弘安元年十二月日
kōan gannen 12 gatsu hi
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 77.9 Sori (cm) 2.3
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago  

Attribution

Smith Kunitoshi School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year 1278
References[?] NK-2-58, K296
Links
Location Tokyo National Museum
Certificate Type Certificate ID