Kunitoshi

Sword ID 0000-0415  
Mei
来國俊
rai kunitoshi
Type Other Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 54.4 Sori (cm) 1.67
Moto-haba (cm) 2.27 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Kunitoshi School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-2-1-20
Links
Location
Certificate Type Certificate ID  

Kodachi