Kunitoshi

Sword ID 0000-0542  
Mei
来國俊
rai kunitoshi
元京二年
genkō ni nen
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 66.5 Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago  

Attribution

Smith Kunitoshi School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year 1322
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Juyo Token Certificate ID