Kunitoshi

Sword ID 0000-0416  
Mei
来國俊
rai kunitoshi
正和五年十一月日
showa 5 nen 11 gatsu hi
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 25.15 Sori (cm)
Moto-haba (cm) 2.58 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Kunitoshi School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year 1316
References[?] NN-2-1-22
Links
Location
Certificate Type Certificate ID